Formació

Els “Comprimits” són cursets intensius sobre les eines informàtiques més emprades en els àmbits d’Arquitectura, Enginyeria i Edificació. El seu objectiu és iniciar l’estudiant a l’ús dels programes BIM, CAD, 3D, Imatge… en un curt període de temps (10 h.) amb trets diferenciadors com són la intensificació, la flexibilitat horària, la proximitat dels espais de l’ETSAB i la seva qualitat docent. Els “comprimits” estan coordinats per l’ARC (Dept. RA‐UPC), resten oberts a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) i s’oferiran en diferents convocatòries anuals.

 

2a. Convocatòria Juliol 2020

 

COORDINACIÓ:                 ARC – Departament de Representació Arquitectònica

MÉS INFORMACIÓ:         https://arc.upc.edu

CONTACTE:                         olga.guijarro@upc.edu

La realització dels cursos resta condicionada a un nombre mínim de 6 estudiants inscrits per curs.

Els cursos es realitzaran amb els ordinadors propis de cada alumne/a els quals hauran de dur el software propi instal·lat, ja sigui versions oficials, educatives, de lloguer o gratuïtes.

Característiques tècniques dels cursos comprimits ONLINE:
Les sessions es realitzaran de forma telemàtica mitjançant Google Meet i seran de manera síncrona, amb interacció bidireccional entre alumnat i professorat.
L’alumnat haurà de connectar-se amb el seu perfil G Suite i adreça UPC, utilitzant una sola connexió. Es facilitarà per mail una adreça d’enllaç a la sessió amb suficient anterioritat. Es recorda que els nom i cognoms identificadors de G Suite, i també la imatge si es deixa la càmera oberta, seran visibles per la resta d’assistents.
Davant qualsevol incidència (connexió, hardware, software…) l’estudiant es podrà comunicar amb el professor per mòbil utilitzant la mateixa adreça d’enllaç. A tals efectes, es recomana instal·lar l’aplicació Google Meet prèviament.
Les sessions seran de 2,5 hores i no es gravaran. Les consultes es podran fer per micròfon o xat segons el que indiqui el professor, i sempre dins l’horari de la sessió.
Les sessions no es repetiran en cap cas, però podran canviar de data si ho autoritza el professor, si té el vistiplau de tots els estudiants i si es notifica amb suficient antelació.
Es facilitarà un certificat d’assistència un cop finalitzat el curs als alumnes que hagin assistit a un mínim del 75 % de les sessions amb un seguiment satisfactori.
Al accedir a les sessions, els estudiants presten el consentiment a la UPC pel tractament de dades personals, tal com es descriu a la taula d’informació bàsica de protecció de dades, que es pot consultar al final.               

AUTOCAD nivell 1

DATES I HORARI: 6, 13, 15, 17 de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Francisco Javier González Pérez (prof. ETSAB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.

Aproximació a l’entorn del programa (barra de menús, eines i comandaments). Ordres bàsiques per a començar a dibuixar (línia, cercle, rectangle, esborrar, allargar, retallar, girar, trames, dibuix ortogonal, escalar…).

Sessió 2.

Control de propietats: color, gruix i tipus de línia. Biblioteca de blocs. Creació i edició de blocs. Organització del projecte per capes. Treballar gestionant grups de capes.

Sessió 3.

Presentació i retolació. Creació d’un estil de text per a poder fer anotacions. Creació d’un estil personalitzat d’acotació i acotació de plànols.

Sessió 4.

Espai paper. Aprendre a configurar un format DIN: marges, caixetí, escala, escala gràfica i finestra flotant, i estil de impressió, amb l’objectiu final de poder imprimir a escala.

REVIT nivell 1

DATES I HORARI: 7, 9, 14, 16  de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Jordi Subirós Brunet (prof. ETSAB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.

Explicació de què és el BIM i posicionament de Revit dins d’aquest entorn. Descripció de la interfície i el funcionament del navegador de projectes. Com iniciar un projecte i l’ús de plantilles. Estructura de nivells i eixos. Elements de model, elements de detall i murs de tancament.

Sessió 2.

Crear, seleccionar i modificar murs. Col∙locar pilars, crear i editar perímetres de forjats, cobertes i falsos sostres. Creació i edició d’escales. Tipus i capes de murs. Edició d’elements i copia entre plantes a diferents nivells.

Sessió 3.

Col∙locació de fusteries. Us de les famílies de sistema i les famílies de component en models d’arquitectura. Crear, utilitzar i gestionar finestres, portes, mobles, sanitaris i ús de les habitacions en Revit.

Sessió 4.

Documentació i presentació. Retolació del projecte, extracció d’informació escrita i gràfica, gestió de vistes i creació de plànols per imprimir i exportar.

                 

SKETCHUP

DATES I HORARI: 6, 8, 10, 13 de juliol de 2020 de 12:00 a 14:30 hores (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Isidro Navarro Delgado (prof. ETSAB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.

Iniciació i exercicis bàsics, aixecament d’un plànol vectorial, muntatge de components i grups, seccions, connexió amb Google Earth, estils i ajustos visuals.

Sessió 2.

Materials, textures i adaptació a la geometria, restitució d’arquitectures, càmeres i animació.

Sessió 3.

Topografia, geometries no regulars, connexió amb plugins, fotomuntatge.

Sessió 4.

Connexió amb programes de renderitzat en temps real, vinculació d’arxius, components dinàmics.

UNREAL ENGINE

DATES I HORARI: 6 , 8, 10, 13 de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Isidro Navarro Delgado (prof. ETSAB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.
Introducció a UE4. Treball amb REVIT. Il·luminació, materials, efectes visuals i ambientació global interior i exterior.

Sessió 2.
Cinemàtiques, imatges i vídeos de presentació. Introducció a la programació de blueprints. Creació d’un projecte interactiu.

Sessió 3.
Tècniques avançades per arquitectes. Il·luminació avançada, lightmaps i UV i materials PBR avançats.

Sessió 4.
Programació amb blueprints d’elements arquitectònics per a la interacció en temps real. Consideracions per configurar escenes interiors i exteriors.

                

PHOTOSHOP*

DATES I HORARI: 6, 8, 13, 15 de juliol de 2020 de 18:00 a 20:30 hores (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Pasqual Bendicho Cabuti (prof. ETSAB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.

Introducció al programa i principals conceptes bàsics relacionats amb la imatge digital: píxels, resolució, colors (CMYK, RGB), tipus d’arxius i característiques de cadascun (jpg, bmp, eps, pdf, tiff…)

Sessió 2.

Treball amb capes i la seva gestió: Importar, seleccionar, copiar, retallar, manipular, duplicar. Explicació de les principals eines del programa a través d’exemples pràctics i breus. Comprensió de les múltiples aplicacions del programa.

Sessió 3.

Collage, textures i efectes. Importació d’arxius vectorials provinents d’altres programes com Autocad, Revit, Sketchup, etc. per enriquir‐los amb textures i imatges superposades. Collage amb superposició de textures i l’ús de varies tècniques per a resultats molt efectius en poc temps.

Sessió 4.

Introducció al muntatge arquitectònic. Partir d’un volum arquitectònic lleugerament renderitzat per contextualitzar‐lo en un entorn determinat: vegetació, persones, figures, il∙luminació i tot el necessari per donar‐hi la màxima expressió i intenció.

* els cursos de Photoshop i Indesign es realitzaran amb els portàtils dels alumnes, els quals hauran de dur el software propi instal∙lat, ja sigui versions oficials, educatives, de lloguer o gratuïtes. La resta de cursos es realitzaran a les aules informàtiques equipades de l’ETSAB.

 

INDESIGN*

DATES I HORARI: 8, 15 de juliol de 2020 de 18:30 a 21:00, i 10, 17 de juliol de 2020 de 9:00 a 11:30 (total 10 hores)

ON: ONLINE

IDIOMA: Català/Castellà

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS)

PROFESSOR: Noemí Núñez Veciana (prof. Dept RA ‐ EPSEB)

QUOTA: 80€

PROGRAMA:

Sessió 1.

Introducció pràctica a les eines de creació i edició, amb la finalitat d’obtenir una maquetació bàsica d’un portafolis o publicació: Creació i configuració inicial d’un arxiu,  espai de treball, panells i eines bàsiques.

Sessió 2.

Maquetació, pàgines mestres. Regles, guies i quadrícules. Caixes de text i d’objectes.

Sessió 3.

Creació i edició de estils de textos i inserció d’objectes. Estils de paràgraf i de caràcter. Inserció d’imatges i plànols.

Sessió 4.

Portades. Numeració de pàgines i taules de contingut. Impressió i formats de sortida.

Finalització de l’exercici de curs i presentació de l’arxiu final en diferents formats.